රු. 925,000 ක් යොදවා කිලෝවොට් හතරක ධාරිතාවයෙන් යුතුව තවලම ආදාහනාගාරයේ වහලය මත ස්ථාපනය කර

by superadmin

Posted on 2022-01-13


900 * 300

දකුණු පළාත් විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේ තවලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති තුමාගේ ඉල්ලී.........


පරිසර සංවිධාන සඳහා උපකරණ ලබා දීම.- ලංකාදීප පුවත්පත, 2022.01.06

by superadmin

Posted on 2022-01-13


900 * 300

පරිසර සංවිධාන සඳහා උපකරණ ලබා දීම.- ලංකාදීප පුවත්පත, 2022.01.06.........


ධීවර සමිති සඳහා ජංගම මත්ස්‍ය අලෙවිසැල් , විශාල ප්‍රමාණයේ මත්ස්‍ය ඇසුරුම් පෙට්ටි , මිර

by superadmin

Posted on 2022-01-13


900 * 300

දකුණු පළාත් ධීවර අමාත්‍යංශය පළාතේ ධීවර කටයුතු ප්‍රවර්ධනය සඳහා වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු .........


කිලෝ වොට් 40 ක ධාරිතාවයෙන් යුතු මුලටියන ප්‍රාදේශීය සභාවේ සූර්ය බලශක්ති පද්ධතිය ස්ථාප

by superadmin

Posted on 2022-01-13


900 * 300

ඉදිකිරීම් කටයුතු නිම වෙමින් පවතින කිලෝ වොට් 40 ක ධාරිතාවයෙන් යුතු මුලටියන ප්‍රාදේශීය සභාවේ සූර්ය බලශක්ති පද්ධති.........


සමිතිවල කළමනාකරු සහ ගිණුම් ලිපිකරුවන්ට ගිණුම් පොත් වල විධිමත්ව හා නිවැරදිව සටහන් ත

by superadmin

Posted on 2022-01-13


900 * 300

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ධීවර සමුපකාර සංගමයේ සාමාජික සමිතිවල කළමනාකරු සහ ගිණුම් ලිපිකරුවන්ට ගිණුම් පොත් වල විධිමත්ව .........


හම්බන්තොට රුහුණු රසාර මධ්‍යස්ථානයේ සූර්ය බලශක්ති පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීම .

by superadmin

Posted on 2022-01-13


900 * 300

 ඉදිකිරීම් කටයුතු නිම වෙමින් පවතින හම්බන්තොට රුහුණු රසාර මධ්‍යස්ථානයේ සූර්ය බලශක්ති පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීම ..........


ධීවර කාර්මිකයින් සඳහා වීරවිල දී පවත්වනු ලැබූ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ පුහුණු වැඩමුළුව.

by superadmin

Posted on 2022-01-13


900 * 300

2021.12.22 දින ADIC ආයතනයේ සම්පත් දායකත්වයෙන්මිරිදිය ධීවර කාර්මිකයින් සඳහා වීරවිල දී පවත්වනු ලැබූ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ප.........


දොඩන්දූව කොහු නිෂ්පාදන ආයතනයේ ඉන්වර්ටරය පරීක්ෂා කරමින්...

by superadmin

Posted on 2022-01-13


900 * 300

2019 වර්ෂයේ අමාත්‍යාංශය මගින් ඉදිකරන ලද වහලය මත සවි කරනු ලබන සූර්ය බලශක්ති පද්ධති වල ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව මේ ද.........


ධීවර කාර්මිකයින් සඳහා බෝට්ටු එන්ජින් අලුත් අලුත්වැඩියාව සහ නඩත්තුව පිළිබඳව දෙදින ප

by superadmin

Posted on 2021-12-28


900 * 300

.........


රුහුණු ශිල්පාභිමානී සම්මාන උළෙලේදී ශිල්පීන් ඇගයීම

by superadmin

Posted on 2021-12-12


900 * 300

.........


ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව ධීවර ප්‍රජාව සඳහා නවීන තාක්ෂණය සහ අලෙවිකරණය පිළිබඳව දැන

by superadmin

Posted on 2021-12-12


900 * 300

2021 වර්ෂයේ දකුණු පළාත් ධීවර අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව ධීවර ප්‍රජාව.........


සෝල පද්ධති තාක්ෂණය දෙදින සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

by superadmin

Posted on 2021-12-12


900 * 300

.........


දක්ෂිණාලෝක ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදි කරන ලද කිලෝවොට් 130 ක ධාරිතාවයෙන් යුත් සූර්ය බලයෙන්

by superadmin

Posted on 2021-11-11


900 * 300

දකුණු පළාත් විදුලිබල අමාත්‍යාංශය මඟින් 2020 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද දක්ෂිණාලෝක ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදි කරන.........


2021 නව වසර පිළිගැනීම

by admin

Posted on 2021-04-05


900 * 300

2021 නව වසර පිළිගැනීම හා රාජකාරී ආරම්භ කිරීම.........


අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාගේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව

by Misc

Posted on 2021-04-05


900 * 300

අමාත්‍යාංශ ලේකම් විදුර කාරියවසම් මහතා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ධීවර කටයුතු සංවර්ධනය සඳහා 2020 වසරේ ක්‍රියාත්ම.........


රුහුණු රන්සළු අලෙවි ප්‍රදර්ශනාගාරය විවෘත කිරීම - 2021.02.16

by MiSC

Posted on 2021-03-09


900 * 300

.........Search

Ministry of Fisheries, Animal production and Development
- News Portal | Login -


HTML5 Icon