අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාගේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව

by superadmin

Posted on 2021-01-18


900 * 300

අමාත්‍යාංශ ලේකම් විදුර කාරියවසම් මහතා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ධීවර කටයුතු සංවර්ධනය සඳහා 2020 වසරේ ක්‍රියාත්ම.........


2021 නව වසර පිළිගැනීම

by admin

Posted on 2021-01-15


900 * 300

2021 නව වසර පිළිගැනීම හා රාජකාරී ආරම්භ කිරීම.........Search

Ministry of Fisheries, Animal production and Development
- News Portal | Login -


HTML5 Icon